• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Kto podejmuje decyzje pod nieobecność szefa?

Patrycja Roszczyniała
26 października 2023, godz. 09:10 
Opinie (14)
Pracownicy wykonując swoją pracę, nie muszą pozostawać pod permanentnym nadzorem przełożonego nad sposobem czy też właściwym tempem wykonywanych czynności. 
Pracownicy wykonując swoją pracę, nie muszą pozostawać pod permanentnym nadzorem przełożonego nad sposobem czy też właściwym tempem wykonywanych czynności.

W razie nieobecności przełożonego lub jednego z pracowników zazwyczaj wyznaczana jest osoba, która przejmuje jego obowiązki. Jednak co zrobić w przypadku, kiedy sytuacja w zakładzie pracy wymaga podjęcia ważnych decyzji? Kto jest odpowiedzialny za ich konsekwencje? Z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik.Więcej porad prawnych w serwisie PracaPracuję w małym zakładzie produkcyjnym, w którym nie ma ustalonej hierarchii pracowników. Kiedy nasz szef bierze wolne, często prosi o zastępstwo swojego brata. Brat nie jest pracownikiem zakładu i ma małą wiedzę o jego funkcjonowaniu. Po prostu przychodzi, otwiera zakład, sprawdza, czy wszyscy przyszli, a pod koniec dnia go zamyka. Problem pojawia się wtedy, kiedy do podjęcia są jakieś decyzje, a szef nie jest dostępny pod telefonem. Kto powinien je podjąć, skoro nikt nie jest do tego wyznaczony? Najczęściej podejmujemy je wspólnie z innymi pracownikami. Kto będzie odpowiadał za ewentualne błędy?
Na pytanie odpowiada Patrycja Roszczyniała -adwokatKancelarii Adwokackiej Patrycja Roszczyniała

Patrycja Roszczyniała, adwokat Patrycja Roszczyniała, adwokat
Nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zakres obowiązków pracownika związany jest z rodzajem świadczonej pracy (zajmowanym stanowiskiem) i określają go przepisy prawa pracy różnej rangi (art. 9 KP), postanowienia umowy o pracę oraz - jeżeli chodzi o ich konkretny kształt - zwyczaj zakładowy.

Zakładając, że wykonywana przez czytelnika praca nie należy do prac szczególnie niebezpiecznych, wskazać należy, że pracownicy wykonując swoją pracę., nie muszą pozostawać pod permanentnym nadzorem/obserwacją przełożonego (w przypadku czytelnika - "szefa") nad sposobem czy też właściwym tempem wykonywanych czynności. Wystarczy bowiem wskazanie zadania i zakreślenie terminu jego wykonania, a następnie kontrola jakości i terminowości wykonanej pracy (zob. wyr. SN: z 18.2.2016 r., II PK 352/14, Legalis oraz z 4.12.2019 r., II PK 97/18, Legalis). W związku z powyższym pracownicy podczas nieobecności pracodawcy powinni wykonywać nałożone na nich obowiązki.


Odpowiedź na przedstawione przez czytelnika pytanie sprowadza się zatem do analizy, czy w danym przypadku podjęta decyzja mieściła się w zakresie nałożonych na pracownika obowiązków. Jeśli podjęta decyzja należała do obowiązków któregoś z pracowników. to będzie mógł on ponieść odpowiedzialność za ewentualną szkodę.

Czy w razie nieobecności w pracy wyznaczasz swojego zastępcę?

Z przepisów Kodeksu pracy (dalej jako: k.p.) wynika, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału (art. 114 k.p.). Odpowiedzialność materialna pracownika jest ograniczona w zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia (art. 117 k.p.). W tym miejscu warto wskazać, że przyczynienie pracodawcy może polegać np. na niewłaściwej organizacji pracy bądź na braku odpowiedniego nadzoru, instruktażu i kontroli.

Niektóre z podjętych przez pracownika decyzji, o których mowa w skierowanym do redakcji pytaniu, mogą być działaniami w granicach dopuszczalnego ryzyka. Są to takie działania, które są podejmowane w celu przysporzenia korzyści pracodawcy. Prawidłowość takich decyzji pracownika powinna być oceniana według okoliczności istniejących w chwili podejmowania decyzji. Dodatkowo oczekiwanie osiągnięcia korzyści musi być uzasadnione w świetle aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie (prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści musi być większe niż poniesienie straty), a przewidywana korzyść musi być większa niż ewentualna strata (komentarz do art. 117 KP red. Sobczyk 2023, wyd. 6/Korus). Wówczas zgodnie z treścią art. 117 §2 k.p. pracownik nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

W przypadku gdy wspólnie podejmowana decyzja wyrządziłaby szkodę pracodawcy, to każdy z pracowników ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych (art. 118 k.p.).


Odpowiadając na pytanie czytelnika, odpowiedzialność za podjętą decyzję zależy w szczególności od rodzaju tej decyzji, faktu, czy jej podjęcie należało do jego obowiązków pracowniczych, czy wystąpiła szkoda po stronie pracodawcy, a także, czy decyzja podjęta przez pracownika nie była działaniem w granicy dopuszczalnego ryzyka. Dodatkowo to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

O autorze

autor

Patrycja Roszczyniała

adwokat, Kancelaria Adwokacka Patrycja Roszczyniała

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (14)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane