• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Komu przysługują?

Patrycja Roszczyniała
2 kwietnia 2024, godz. 08:00 
Opinie (14)
Najnowszy artykuł na ten temat Czy muszę odrabiać dodatkowy dzień wolny?
Zwolnienie z pracy oznacza dla nas najczęściej gorączkowe poszukiwania nowego zatrudnienia. Zwolnienie z pracy oznacza dla nas najczęściej gorączkowe poszukiwania nowego zatrudnienia.

W sytuacji, kiedy zostaniemy zwolnieni z pracy, często naszym priorytetem staje się szukanie nowego zatrudnienia. Dobrze jest wiedzieć, że w tym celu możemy skorzystać z dodatkowych dwóch lub trzech dni płatnego wolnego. Komu i w jakim wymiarze przysługują? Z takim pytaniem zwróciła się do nas czytelniczka.
Zostałam zwolniona przez pracodawcę. Byłam zatrudniona łącznie przez 2 lata i 3 miesiące na umowę o pracę. Podobno podczas okresu wypowiedzenia przysługują mi dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy. Czy są one płatne? O ile takich dni mogę wnioskować?
Na pytanie odpowiada Patrycja Roszczyniała - adwokatKancelarii Adwokackiej Patrycja Roszczyniała

Patrycja Roszczyniała, adwokat Patrycja Roszczyniała, adwokat

Kiedy przysługują dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy?Do obowiązków pracodawcy należy udzielenie pracownikowi na jego wniosek dni wolnych na poszukiwanie pracy. Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikowi, któremu została wypowiedziana umowa o pracę. Oznacza to, że zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi, z którym to pracodawca rozwiązał umowę o pracę. Nie przysługują natomiast w przypadku, gdy umowę o pracę wypowie pracownik lub zostanie rozwiązana na mocy porozumienia stron. W aktualnych przepisach kodeksu pracy (art. 37, dalej jako: k.p.) wskazano, że dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę za co najmniej 2- tygodniowym wypowiedzeniem.

Ogólny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Ile przysługuje dni wolnych na poszukiwanie pracy?Czy zostałe(a)ś kiedyś zwolniony z pracy?

W zależności od długości trwania umowy o pracę przysługuje inna ilość dni wolnych na poszukiwanie pracy. Zgodnie z art. 37 § 2 k.p. wymiar zwolnienia wynosi:
  • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
  • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 (tj. w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników).

Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy nie będzie przysługiwało pracownikowi w zasadzie tylko, jeśli pracodawca wypowie umowę na okres próbny, która trwała krócej niż 3 miesiące.

Liczba dni wolnych na poszukiwanie pracy jest uzależniona wyłącznie od długości okresu wypowiedzenia. Nie mają na nią wpływu inne okoliczności jak np. wymiar czasu pracy (praca na pełen etat) lub rodzaju wykonywanej pracy.


Pracownik będzie mógł skorzystać z prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy również w przypadku otrzymania wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1-3 k.p.), chyba że przyjmie nowe (gorsze) warunki zatrudnienia zaproponowane mu przez pracodawcę.

Czytelniczka była zatrudniona łącznie przez okres 2 lat i 3 miesięcy, a pracodawca wypowiedział jej umowę o pracę. Zgodnie z powyższym, przysługuje jej zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze 2 dni roboczych.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy?Przepisy kodeksu pracy w żaden sposób nie regulują procedury udzielania dni wolnych na poszukiwanie pracy. W związku z tym należy przyjąć, że pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy w każdy sposób, nawet ustnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że procedura ubiegania się od dni wolne na poszukiwanie pracy może wynikać z wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego u danego pracodawcy (np. mogą regulować kwestię, z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie dni wolnych). W takim przypadku pracownik powinien postępować zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą miejscu pracy. Pracownik powinien przedstawić propozycję, kiedy i w jaki sposób chciałby skorzystać ze swojego prawa - tzn. czy chciałby wykorzystać wszystkie dni łącznie, czy też je rozdzielić. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepisy k.p. nie przewidują podziału dni wolnych na godziny.

Decyzja o tym, czy udzielić pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy w konkretnym dniu, zawsze należy do pracodawcy. Pracownik sam nie może "udzielić sobie" zwolnienia na poszukiwanie pracy.


Czy zwolnienie na poszukiwanie pracy jest płatne?Zgodnie z treścią art. 37 § 1 k.p. pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w przypadku skorzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy. W związku z powyższym, tak - zwolnienie na poszukiwanie pracy jest płatne. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy: "Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy".

Natomiast należy pamiętać, że skorzystanie ze zwolnienia na poszukiwanie pracy jest dobrowolną decyzją pracownika i może z tego prawa skorzystać wyłącznie w okresie trwającego wypowiedzenia. W przypadku nieskorzystania z przysługującego prawa, pracownik nie może domagać się od pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystanie prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

W sytuacji opisanej przez czytelniczkę będą przysługiwały jej dwa wolne dni robocze na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

O autorze

autor

Patrycja Roszczyniała

adwokat, Kancelaria Adwokacka Patrycja Roszczyniała

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (14)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane