• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Czy pracodawca musi podnieść moje wynagrodzenie?

Tomasz Siemoński
21 września 2023, godz. 10:15 
Opinie (135)
Minimalne wynagrodzenie za pracę jest wynagrodzeniem za pracę na pełen etat bez uwzględnienia tzw. godzin nadliczbowych. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest wynagrodzeniem za pracę na pełen etat bez uwzględnienia tzw. godzin nadliczbowych.

Wzrost płacy minimalnej powinien spowodować wzrost wynagrodzenia najmniej zarabiających pracowników. Czy w związku z tym pracownicy muszą popisać nowe umowy lub aneksy? Z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik.Porady prawne w serwisie Praca


Na mojej umowie o pracę, podpisanej w 2020 r., wpisana jest stawka godzinowa wynosząca 18 zł brutto. Pracuję 7 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w związku z czym moje comiesięczne wynagrodzenie wynosi więcej niż aktualne wynagrodzenie minimalne. Czy mimo to pracodawca powinien dać mi aneks do umowy podnoszący stawkę godzinową do aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej?
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński 

Tomasz Siemoński, radca prawny Tomasz Siemoński, radca prawny
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby - adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
  1. rodzaj pracy;
  2. miejsce lub miejsca wykonywania pracy;
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  4. wymiar czasu pracy;
  5. dzień rozpoczęcia pracy.

Z kolei zgodnie z treścią art. 29 § 2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Co istotne, zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej dla celów dowodowych. Niezachowanie przedmiotowej formy nie czyni danej zmiany nieważną, niemniej jednak w przypadku sporu zastosowanie znajdzie art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego, który wyłącza co do zasady dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Warto jednak zaznaczyć, iż powyższe ograniczenie dowodowe dotyczy tylko spraw, w których powodem jest pracodawca (por. wyrok SN z 26.06.1998 r., I PKN 94/98, OSNAPiUS 1999/14, poz. 451).


Biorąc pod uwagę powyższe, wynagrodzenie jako istotny element umowy o pracę powinno być wskazane w tej umowie w sposób konkretny i niebudzący wątpliwości. Pracownik powinien mieć pełną świadomość, jakie wynagrodzenie otrzyma i na jakich warunkach. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 1976 r. sygn. akt I PR 165/76, "wynagrodzenie - jako istotny element każdej umowy o pracę - winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty".

W chwili obecnej kwestię minimalnego wynagrodzenia za pracę regulują Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2002 r. poz. 2207) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1952). Zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 3,6 tys. zł, z kolei minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł. W związku z powyższym pojawia się uzasadniona wątpliwość, czy zmiana stawek wymaga aktualizacji zawartych umów o pracę.

W mojej ocenie, która jest zbieżna ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy i części piśmiennictwa, aktualizacja umowy w formie aneksu jest wymagana tylko w sytuacji, w której wynagrodzenie zostało określone w umowie kwotowo. W pozostałych przypadkach, a w szczególności w sytuacji, gdy umowa odwołuje się do "obowiązującej minimalnej stawki godzinowej" bez podania konkretnej kwoty, wystarczy, że pracodawca poinformuje pisemnie pracownika o zmianie stawki.


Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowe zasady obowiązują również w przypadku, gdy
pracownik, którego wynagrodzenie zostało określone stawką godzinową, otrzymuje je w istocie
w wysokości wyższej, aniżeli wynikałoby to z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę np. poprzez wykonywanie pracy w wymiarze wyższym, aniżeli wynikałoby to z zawartej umowy o pracę. Warto nadmienić, iż minimalne wynagrodzenie za pracę jest wynagrodzeniem za pracę na pełen etat bez uwzględnienia tzw. godzin nadliczbowych.

O autorze

autor

Tomasz Siemoński

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (135)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane