• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Czy pracodawca może zmienić stanowisko pracy bez zgody pracownika?

Tomasz Siemoński
22 września 2022, godz. 08:15 
Najnowszy artykuł na ten temat Zmiana wymiaru etatu a prawo do otrzymania odprawy
Zmiana treści umowy może nastąpić w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego. Zmiana treści umowy może nastąpić w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego.

Zmiana stanowiska pracy bez zgody pracownika - czy pracodawca może to zrobić? Awans to zazwyczaj powód do radości, jednak nie w przypadku, kiedy wiąże się on jedynie z dodatkowymi obowiązkami. Czy mamy prawo odmówić?Porady prawne w serwisie PracaJestem elektrykiem zatrudnionym na stanowisku elektryka. Pracodawca chce mi zmienić stanowisko na energetyka bez żadnego aneksu do umowy. Chciałbym pozostać na swoim stanowisku, gdyż pracodawca chce zmienić mi stanowisko na postawione wyżej w zaszeregowaniu płacowym firmy bez żadnej podwyżki czy zmiany stanowiska w umowie. Czy może to zrobić?

Pracodawca może zmienić stanowisko pracy pracownika bez jego zgody?Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

Tomasz Siemoński, radca prawny Tomasz Siemoński, radca prawny
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1510 z późn.zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z powyższego wynika, iż rodzaj wykonywanej pracy należy do istotnych warunków zatrudnienia i bezwzględnie powinien być określony w akcie będącym podstawą stosunku pracy. Ponadto art. 11 Kodeks pracy formułuje zasadę swobody nawiązywania stosunku pracy, która również dla ustalenia warunków płacy i pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Biorąc pod uwagę powyższe, niemożliwym jest jednostronne dokonanie zmiany treści stosunku pracy. Pracodawca, który dąży do zmiany rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, powinien zastosować określone w art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie zmieniające, które uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

pracownik może odmówić zmiany stanowiska pracy?
W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 42 § 4 wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Czy zmieniłe(a)ś kiedyś stanowisko pracy w obrębie tej samej firmy?

Zmiana treści umowy może nastąpić także w drodze porozumienia zmieniającego, które może zostać zawarte na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zakresem porozumienia zmieniającego mogą być objęte co do zasady te same kwestie, które mogą być przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego z tym zastrzeżeniem, że niepodpisanie przez pracownika albo pracodawcę takiego porozumienia nie wywoła żadnych skutków prawnych, w szczególności nie doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę.

W mojej ocenie opisane przez czytelnika działania pracodawcy są nieprawidłowe. Pracodawca, chcąc zmienić rodzaj pracy pracownika, powinien dokonać wypowiedzenia zmieniającego albo dążyć do zawarcia z czytelnikiem porozumienia, które zmieni treść łączącej ich umowy o pracę.

Porady prawnika

Porady prawnika

Masz wątpliwości dotyczące działań firmy, która Cię zatrudnia? Nie wiesz jak postąpić w sporze z pracodawcą, jakie możliwości pozostawia Ci prawo pracy? A może po prostu jest temat, który Cię nurtuje i chcesz poznać zastosowanie bieżących przepisów? Prześlij swoje pytania mailem: serwispraca@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą radcy z trójmiejskich kancelarii. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisie Praca portalu Trojmiasto.pl

O autorze

autor

Tomasz Siemoński

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (28)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane