• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dwunastogodzinny tryb pracy a nadgodziny

18 czerwca 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 

Dwunastogodzinny tryb pracy mnoży pytania o wymiar przysługujących nam dni wolnych. Kiedy właściwie zaczynają się nasze nadgodziny, czy powinniśmy dostawać za nie jakieś dodatki? Czy pracodawca może zmusić nas do dwunastogodzinnej pracy kilka dni z rzędu? Nasz czytelnik zwrócił się do nas z pytaniem.Pracuję w ochronie zakładowej - dwunastogodzinny system pracy, nadgodziny na umowę zlecenie. Czy za pracę w soboty czy niedziele, przy trybie dzień-noc-2 dni wolnego należą mi się jakieś dodatki, oprócz nocnych? Czy mogą mnie zmusić do nadgodzin, płacąc za nie zleceniowo? Mam drugą grupę niepełnosprawności (symbol 10N). Ile godzin normatywnych muszę zrobić? Ile maksymalnie mogę mieć z rzędu pracy dniowej po 12 godzin?
Mec. Anna Czechowska, radca prawny Mec. Anna Czechowska, radca prawny

Na pytanie odpowiada Mec. Anna Czechowska, radca prawny, młodszy partner z MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p.

Pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób mogą być objęci systemem równoważnego czasu pracy określonym w art. 137 kodeksu pracy. W systemie tym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca. Okres rozliczeniowy może być przedłużony do 3 miesięcy - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - lub do 4 miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych. Ponadto, jeśli uzasadniają to przyczyny obiektywne, techniczne lub dotyczące organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 129 § 2 k.p.).

W omawianym systemie czasu pracy pracownikowi powinien być przyznany, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin. Odpoczynek ten przysługuje niezależnie od obowiązku udzielenia 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. Pracownika zatrudnionego w omawianym systemie czasu pracy obowiązuje tygodniowa norma czasu pracy, która wynosi przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Czy pracowałaś/eś kiedyś w systemie dwunastogodzinnym?


Praca przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, na podstawie art. 15110 pkt 7 k.p., jest dopuszczalna w niedziele i święta, zatem pracodawca czytelnika jest uprawniony do planowania pracy również we wskazane dni. Pracodawca jest również uprawniony do planowania pracy w sobotę, gdyż nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W przypadku pracy w sobotę pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy, tak, aby został zachowany przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy

Za zaplanowaną pracę w soboty, niedziele lub święta pracodawca nie ma obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia. Dodatki do wynagrodzenia przysługują wyłącznie wtedy, gdy praca w te dni świadczona jest w godzinach nadliczbowych. Praca w soboty, niedziele i święta jest pracą w godzinach nadliczbowych w dwóch przypadkach: po pierwsze, jeśli świadczona jest w wymiarze przekraczającym zaplanowany na dany dzień wymiar czasu pracy, po drugie, jeśli świadczona jest po przekroczeniu przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 40 godzin. Dla przykładu - praca w godzinach nadliczbowych wystąpi wówczas, gdy w niedzielę, zgodnie z grafikiem pracownik przepracować miał 12 godzin, a świadczył pracę przez 14 godzin - pracownik w takiej sytuacji przepracował 2 godziny nadliczbowe, za które przysługuje mu normalne wynagrodzenie oraz dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Czytelnik jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka). Czas pracy osób niepełnosprawnych reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) (dalej zwana Ustawą o rehabilitacji zawodowej). Art. 15 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej stanowi, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Przepis ten dotyczy każdej osoby niepełnosprawnej bez względu na stopień niepełnosprawności. Z kolei art.15 ust. 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej wprowadza limit wymiaru czasu pracy dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, limit ten wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Normy wprowadzone cytowanymi przepisami należy traktować jako maksymalne i sztywne, ponieważ art. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej wskazuje na maksymalne wartości norm czasu pracy, a nie na normy przeciętne, jak ma to miejsce w kodeksie pracy. Dodatkowo, ust. 3 art. 15 przywołanej Ustawy zakazuje zatrudniania osób niepełnosprawnych (bez względu na stopień niepełnosprawności) w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Ograniczenia przewidziane w art. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej doznają jednak ograniczenia w dwóch przypadkach. Ograniczeń tych nie stosuje się zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi na to zgodę.

Z uwagi na to, że czytelnik pracuje w ochronie zakładowej, nie obejmują go limity czasu pracy przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy go również zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Pracodawca może więc zatrudniać czytelnika w równoważnym systemie czasu pracy oraz planować jego pracę w porze nocnej. Nie jest również zakazane polecanie pracy w godzinach nadliczbowych w razie zajścia takiej konieczności.

Czytelnikowi przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej określony w art. 1518 § 1 k.p. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21. a siódmą. Dokładne ustalenie pory nocnej powinno nastąpić w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy określającym porę nocną, to porę nocną określa w pisemnej informacji kierowanej do pracownika w ciągu 7 dni od dnia nawiązania umowy o pracę. Dodatek do wynagrodzenia przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2016 dodatek ten wynosi, w zależności od liczby dni pracujących w danym miesiącu, około 2,20 zł.

Pracodawca czytelnika narusza prawo wypłacając wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w ramach odrębnej umowy zlecenia zawartej z czytelnikiem. Nie jest bowiem dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną (np. umową zlecenia, umową o dzieło) przy zachowaniu warunków właściwych dla umowy o pracę, a więc w warunkach podporządkowania i świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy.
W szczególności nie jest dopuszczalne zawieranie umów cywilnoprawnych z własnym pracownikiem, które dotyczą wykonywania zadań rodzajowo tożsamych z tymi, które wykonywane są w ramach umowy o pracę. W warunkach opisanych przez pracownika, umowa zlecenia ewidentnie została zawarta w celu ominięcia przepisów dotyczących czasu pracy oraz zapewne również przepisów dotyczących wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, gdyż w umowie zlecenia możliwe jest dowolne kształtowanie wysokości wynagrodzenia i czytelnik mógł otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, niższe niż przewidziane w kodeksie pracy.

Takie postępowanie jest nieprawidłowe i może być podstawą odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie na podstawie art. 281 pkt 1 k.p., zgodnie z którym karze grzywny od tysiąca do 30.tys zł podlega ten, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. W skrajnych przypadkach w grę wchodzi również odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 218 § 1a kodeksu karnego, zgodnie z którym: Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Poszkodowany takim działaniem pracodawcy pracownik, który otrzymywał na podstawie umowy cywilnoprawnej niepełne wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych uprawniony jest do dochodzenia wypłaty przez pracodawcę pełnego należnego wynagrodzenia.

Miejsca

Opinie (90) 3 zablokowane

 • Gdzie są granice wyzysku niewolnika? (7)

  300 godzin na miesiąc to jest etat niewolnika na umowie o dzieło lub zlecenie przez agencję tymczasową. Wypłata na koniec następnego miesiąca i zawsze mniejsza niż wypracowane godziny. Głodny niewolnik nie będzie strajkować tylko pokornie zje swoją miskę ryżu.

  • 179 1

  • Znam przypadki gdzie starsi ludzie cieciują non stop! (1)

   Na placach budów starsi ludzie (leśne dziadki) mieszkają w barakach ochroniarza w zamian za stróżowanie. Mają stawki 5 zł/h Dosłownie tam żyją. Takich przypadków znam wiele.

   • 46 0

   • A niekiedy umierają jadąc ze służby na *służbę

    • 0 0

  • Firmy (1)

   ochroniarskie wykorzystują pracowników do maksimun czy na to w tym dzikim kraju nie ma paragrafu , polskie średniowiecze !!!!!

   • 36 1

   • To nie widziałeś "cywilizowanego" UK - żadnego BHP dla roboli

    • 3 5

  • (1)

   Dopóki ludzie się godzą na takie stawki ,dopóty firmy będą tyle płacić.
   Desperatów nie brakuje.

   • 11 7

   • ludzie muszą jeść więc muszą się godzić na takie antyludzkie stawki i traktowanie

    • 19 0

  • To banda kurka złodziei

   Takich mamy polityków trzeba wypitalać z tego kraju bo tu strata czasu na naprawę

   • 0 0

 • (2)

  Pracowałem w ochronie ,Wiking, na paqierze dodatek za nocki a kasy brak.Praca dzień-noc 2 dni wolne jak były nadgodziny kasy brak.

  • 80 0

  • Nic sie nie dalo z tym zrobic?

   Skoro masz na papierze poparte...

   • 2 0

  • wiking to nie agencja ochrony

   Wiking to zakład pracy chronionej ;) pozdro dla Witka.

   • 0 0

 • pracowałem 12 na 12, 12 na 24 i ledwo żyłem (7)

  ale to był pikuś przy 8 na 8
  8 na rano na 6
  od 14 do 22 'wolne'
  i na 22 do 6 znowu :)

  to były jajca, ludzie na pysk padali z wysiłku albo zasypiali w trakcie

  nie powiem gdzie !
  bardzo ciężka praca fizyczna z niebezpiecznymi materiałami
  harówa nieziemska
  warunki pracy jak na pustyni
  ruch ciągły
  pieniądze byle jakie
  ale ekipa zarąbista :)

  tak coś koło 3,4 miesięcy tak zajwanialiśmy bo nie było chętnych do roboty w tym obozie
  i wreszcie padło
  cieszyliśmy się jak głupki
  a teraz nam tego łagru brakuje

  • 67 3

  • Trzeba się było uczyć (1)

   • 4 47

   • języka ukraińskiego/ rosyjskiego/ północnokoreańskiego :)

    • 32 2

  • Ty chłopino (3)

   chyba się w łagrze urodziłeś że ci go teraz brakuje i tam jest twoje miejsce "wolny człowieczku" !!!!!

   • 9 2

   • dobra sami chcieliście napiszę co to za miejsce (2)

    Starogard Gdański, Huta Szkła pod rządami pana Tadeusza a raczej Piotrka S.

    Starogard Gd. zakłady pracy:
    - Polmos
    - Polpharma
    - Huta

    reszta szkoda gadać

    mam spadać do STG ?
    ale ja jestem z Gdyni
    w Stg też się dziwili :)

    pozdrawiam wszystkich Kociewiaków

    • 19 1

    • (1)

     Daawno temu mieszkałem w Starogardzie. A co z reszta się stało? Z Famosem, Elektronem, Neptunem, SI Pomorzanka?

     • 8 0

     • Famos jak stocznie padły, coś tam jeszcze robi, ale na stronie www tylko wyprzedaże

      Neptun padł (wiem z opowiadań) a na jego miejscu jest centrum handlowe Neptun :)
      (jest gdzie kupić, nie ma gdzie zarobić)
      tamtych 2 nie znam
      w Stg mieszkałem tylko 2 lata
      w zeszłym zabrałem moją Kociewiaczkę do Gdyni

      • 3 0

  • syndrom sztokholmski

   • 0 0

 • (1)

  Solid Knsalnet Impel hahahaha

  • 73 0

  • Dom Leków

   Te bandziory też tak robią

   • 7 0

 • Cieć nie człowiek , śledż nie ryba...

  U ciecia norma pracy to ponad 400 godz. miesięcznie a życie przez taką pracę to 15 lat krócej nawet jak w nocy gdzieś w kącie przykima to i tak jego układ krążenia długo tego nie wytrzyma...
  Z drugiej strony jak z siebie niewolnika dają zrobić to już ich sprawa...

  • 39 16

 • Cytuję: "Pracuję w ochronie.... Mam drugą grupę niepełnosprawności (symbol 10N)." (4)

  Kwintesencja.
  Przed kim/czym taka osoba ochroni obiekt?
  Czy zdąży zadzwonić jak coś się stanie?

  • 93 4

  • Podobny wyzysk byl kiedys w media markt w gdyni...

   Jak jest teraz,to nie wiem.porzucilem ta plantacje niewolnikow

   • 25 0

  • W większości (1)

   tych firm szefami są byli SB , Milicjańci którzy mają stare powiązania i czują się bardzo pewnie w dobijaniu ludzi starszych a ci jeszcze klęczą przed nimi na kolanach i cieszą się jak dzwonki że mają "pracę" oto cała średniowieczna Polska !!!!!

   • 37 2

   • Polski do tego nie mieszaj

    • 2 9

  • Tu chodzi o spełnienie warunków ubezpieczenia a nie o faktyczną ochronę.

   • 24 0

 • Zdziwienie. (5)

  Państwo zaczyna nieśmiało myśleć o obywatelu przez programy z plusem. Ciekawe dlaczego nikogo nie interesuje lewizna prawna tych śmieciówek. Wyznaczanie godzin pracy z grafikiem, rozkazy koordynatorów, kierowników zmiany, obiektu, to wszystko są znamiona umowy o pracę. Pomijając wyraźnie gorsze warunki zatrudnienia, państwo traci na składkach i podatkach, które są znacząco mniejsze na śmieciówkach.

  • 53 0

  • Też tego nie kumam.

   Innym przykładem są różne call center. Przykład pierwszy z brzegu: Vectra w Gdyni.

   • 17 1

  • nie jesteś jedyny (1)

   najlepsze jest to ze żaden prawnik nie jest w stanie się wypowiedzieć jasno na ten temat. Zupełnie tak jak by panowała jakaś ogólnopolska zmowa milczenia w stosunku do ochroniarzy...wysyłałem juz kilka zapytań w związku z podobną sytuacją i żaden nie jest w stanie definitywnie klarownie odpowiedzieć że ochroniarze powinni być zatrudniani na umowę o prace ale jako ze panuje ogólnopolska moda na łamanie podstawowego przepisu...nikt z tym nic nie robi i przyjęło się że ochroniarze tak mają, i mieć będą. Koniec kropka....zupełnie jak kilka innych martwych przepisów

   • 13 0

   • nie dotyczy to tylko ochroniarzy tak samo pracują ludzie na budowach i w stoczniach czy nawet w niektórych modnych teraz kolcentrach i co i nic... kolejne partie biją się tylko o stołki a ludzi mają w d...

    • 10 0

  • tragedia

   tzw. Państwo ma na to wywalone...jak w wielu innych sprawach, gdzie brak regulacji pozwala żerować na człowieku
   ideały solidarności
   smiechu warte
   ostatnio młodzi lekarze protestowali, bo mają tylko 14 ziko/ h
   a ludzie, którzy pracują i od 20 lat często tyle nie mają
   i to nie jest tylko kwestia wykształcenia, bo jednak żołądki mamy wszyscy takie same

   • 0 0

  • bo to są nie ludzie tylko klony,oni normalnych ludzi lekceważą.

   ..

   • 0 0

 • Od najmu niewolników jest impel, (4)

  tak jak oni wyzyskują i kantują, to nikt im nie dorównuje, co za oszuści tam siedzą, i nazywają się dyrektorami regionalnymi, ludzie wyzuci z człowieczeństwa, po prostu, ich stanowisko powinno się nazywać segregator.

  • 71 0

  • Impel vs Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

   Radę Nadzorczą wyzyskiwacza Impela stanowi Piotr Pawłowski prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja / Fundacji Integracja, ze strony niepelnosprawni.pl Sprzedawczyki są wszędzie. Wystarczy wejść na oficjalną stronę Impela impel.pl i samemu się przekonać.

   • 23 0

  • Mirosław G. i wszystko wiadomo :)

   Stocznia pozdrawia! Jak tam nóżki :)

   • 14 0

  • Takim (1)

   szefom firm tylko spałować 4 litery i kopytka żeby resztę życia spedzili na wózku inwalidzkim !!!!!!1

   • 15 0

   • Darek to co ?

    Wywalony niby za aferę z wojskiem pracuje dalej i ludziom obiecuje złote góry !

    • 7 0

 • Przepisy jakie obowiązują przy umowie znęceniu to absurd (3)

  Miałem styczność z taką pracą gdy urodziła mi się córka. Rodzina nie mogła mi pomagać przy opiece na dzieckiem więc zdecydowałem się na pracę w ochronie ze względu na system 24 godzinny dzień pracy, dwa dni wolne. Zatrudniłem się w firmie Impel. Pieniądze były przelewanie następnego miesiąca, około 10. Firma robiła wałki w dokumentach polegających na tym że umowy były podpisywane co 3 miesiące na inna pod firmę. Podtykane były też karteczki z ksero bardzo dziwnego oświadczenia w którym musiałem się "świadomie" zrzec jakichkolwiek roszczeń wobec firmy. Gdy od nich odchodziłem, wypłacili mi o 150 zł mniej niż powinni. Był to, chory i pouczający okres w moim życiu. Firmy ochroniarskie to zło ostateczne. 90% ludzi pracujących w ochronie szuka pracy i odchodzi z "cieciowania" z dnia na dzień. 5% to niespełnieni policjanci i tak zwani rambo. Pozostałe 5% to ludzie którym nie chce się myśleć.

  • 62 2

  • Też mi wypłacili kilkaset zł mniej. Po interwencji Inspekcji Pracy zaległe pieniądze miałem dowiezione pod dom ;)

   • 16 0

  • Polscy

   pracownicy boją się walczyć o swoje należne im wynagrodzenia a szefowie tych firm to polakożercy gorsi od SSmanów !!!!!!!!

   • 17 0

  • Jestem w szoku, że pisząc tak poprawnie stylistycznie i logicznie nie znalazłeś

   innej, lepszej pracy. Ten kraj to jednak jakiś absurd.

   • 10 2

 • Polski (3)

  syf i burdel w tymkraju to norma a ludzi i pracowników traktuje się jak bydło nie pasujemy do UE to jednak dziki kraj !!!!!!!

  • 66 3

  • (1)

   ej wy;) a ja mam 1200 zł brutto ze 12 h ? to duzo czy mało ? bo nie wiem ?

   • 3 7

   • no chłopie to ty masz jak górnik.. ja to jakbym tyle miał to nie wiem co bym z tym zrobił :)

    • 7 2

  • To popracuj na sortowni śmieci w UK

   W porównaniu z tym sortownia w PL to cud robota!

   • 1 3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane