• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

28 lutego 2016 (artykuł sprzed 8 lat) 
W razie choroby pracownik musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. W razie choroby pracownik musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie np. z powodu choroby, pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. Jeśli pracownik przed nadejściem terminu rozwiązania umowy o pracę nie wykorzysta urlopu w całości lub chociażby w części z powodu choroby, pracodawca zobligowany będzie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystaną część urlopu.Zawarłem 10.08.2015 umowę z pracodawcą na czas określony do 29.02.2016. W dniu 04.02.2016 odebrano mi narzędzia pracy: laptop, telefon służbowy, samochód oraz otrzymałem polecenie na piśmie udania się na 15-dniowy urlop 10 dni za 2015 oraz 5 dni za 2016 od dnia 09.02.2016. Na moje pytanie co z dniami 05 i 08.02.2016 otrzymałem odpowiedź na piśmie, że zostałem zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W międzyczasie (09.02.2016) zachorowałem i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym przerywa się mój urlop na czas choroby? - zastanawia się nasz czytelnik.
Mec. Anna Czechowska, radca prawny Mec. Anna Czechowska, radca prawny

Na pytanie odpowiada Mec. Anna Czechowska, radca prawny, młodszy partner z MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p.

Czy zdarzyło ci się chorować podczas urlopu?


Sytuacja opisywana przez czytelnika dotyczy okresu poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony. Umowa o pracę czytelnika ulega rozwiązaniu, w związku z upływem czasu na jaki została zawarta, a nie z uwagi na jej wypowiedzenie. Jest to okoliczność istotna dla oceny prawidłowości postępowania pracodawcy. Kodeks pracy przewiduje bowiem, że pracodawca może polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego wyłącznie w okresie wypowiedzenia. Podobnie jest ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy - dotychczas brak było podstawy prawnej dla tego typu sytuacji lecz pracodawcy powszechnie stosowali zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przy czym dla pełnej poprawności takiego działania pracodawcy powinni byli uzyskać zgodę pracownika. Wynika to z faktu, że świadczenie pracy jest nie tylko obowiązkiem pracownika, ale też jego prawem. Dlatego też, pozbawienie pracownika możliwości świadczenia pracy, powinno odbywać się wyłącznie za jego zgodą. Obecnie, od wejścia w życie najnowszych zmian do Kodeksu pracy (tj. od 22 lutego 2016 roku), obowiązuje art. 36 ze zn. 2 KP, którego treść jest następująca: W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca ma więc obecnie dowolność w decydowaniu o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy - nie musi zabiegać o uzyskanie zgody pracownika, jednak jest uprawniony do wydania tego typu polecenia wyłącznie w okresie wypowiedzenia.

W sytuacji opisanej przez czytelnika pracodawca nie miał prawa zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, gdyż umowa o pracę nie została wypowiedziana, a jedynie zbliżał się termin jej rozwiązania. Jednak w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, zachowuje on prawo do pełnego wynagrodzenia. Pracownik znajduje się więc w takiej sytuacji, że nie musi świadczyć pracy a jednocześnie otrzymuje wynagrodzenie w pełnej wysokości - zatem wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. jeśli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest rodzajem szykany pracownika) można mówić o pokrzywdzeniu pracownika poprzez zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę.

Odnośnie zaś polecenia wykorzystania urlopu - pracodawca co do zasady ma możliwość jednostronnego polecenia wykorzystania urlopu przez pracownika wyłącznie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Stanowi o tym art. 167 ze zn. 1 KP: W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

W czasie obowiązywania umowy o pracę, pracodawca udziela urlopu zgodnie z planem urlopów, a jeśli jest zwolniony z ustalania planu urlopów - udzielenie urlopu następuje w okresie uzgodnionym z pracownikiem. Oznacza to, że poza okresem wypowiedzenia, pracodawca nie może samodzielnie decydować o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Pracodawca ma jednak szczególne uprawnienia związane z udzielaniem urlopów zaległych. Zgodnie z art. 161 w zw. z art. 168 KP urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, a w razie niewykorzystania urlopu w tym terminie, urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, wskazał, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Zdaniem Sądu Najwyższego pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie określonym w kodeksie pracy, a z drugiej strony pracownik nie może odmówić wykorzystania urlopu zaległego, gdyż w ten sposób nadużywałby swoich praw.

W sytuacji przedstawionej przez czytelnika, pracodawca mógł więc polecić mu wykorzystanie urlopu zaległego (niewykorzystanego w poprzednim roku) w okresie poprzedzający rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast pracodawca nie powinien jednostronnie zlecać czytelnikowi wykorzystanie urlopu bieżącego - w odniesieniu do tego urlopu, pracodawca powinien ustalić wspólnie z czytelnikiem termin wykorzystania tego urlopu.

W pierwszym dniu udzielonego urlopu, czytelnik zachorował i otrzymał od lekarza zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy z powodu choroby. W związku z niezdolnością do pracy, urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu z mocy prawa. W czasie gdy pracownik jest niezdolny do pracy, urlop nie biegnie. Zgodnie z art. 165 KP: Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.


Jeśli czytelnik przed nadejściem terminu rozwiązania umowy o pracę nie wykorzysta urlopu w całości lub chociażby w części z powodu choroby, pracodawca zobligowany będzie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystaną część urlopu. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystaną część urlopu może być zniesiony wyłącznie jeśli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 § 3 k.p.). Sposób obliczania ekwiwalentu jest zbliżony do ustalania wynagrodzenia za czas urlopu i wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2 poz. 14 z późn. zm.). Co do zasady podstawą ustalenia wysokości ekwiwalentu jest przeciętne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 3 miesięcy. Do ustalenia wysokości ekwiwalentu brane są pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premie, wynagrodzenie za czas pracy w godzinach nadliczbowych itd.), jedynie z pewnymi wyjątkami (nie podlegają uwzględnieniu świadczenia wymienione w § 6 Rozporządzenia np. nagrody jubileuszowe, czy jednorazowe wypłaty za spełnienie określonego zadania).
Porady prawnika Porady prawnika

Masz wątpliwości dotyczące działań firmy, która cię zatrudnia? Nie wiesz jak postąpić w sporze z pracodawcą, jakie możliwości pozostawia ci prawo pracy? A może po prostu jest temat, który cię nurtuje i chcesz poznać zastosowanie bieżących przepisów? Prześlij swoje pytania mailem: serwispraca@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą radcy z trójmiejskich kancelarii. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisie Praca portalu Trojmiasto.pl

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p.

Miejsca

Opinie (31)

 • Kto wyplaca ekwiwalent pracodawcy ? bo wszyscy cos chca lecz o pracodawcy zapomniano. (6)

  Kiedy i w jakim przypadku pracownicy placa ekwiwalent pracodawcy jak ten jest chory obloznie lub ma klopoty finansowe przez nieudolnych pracownikow lub tez nie moze isc na urlop ?

  • 22 62

  • oj biedny Ty... (3)

   Oddaj firmę pracownikom i się w niej zatrudnij. Będziesz miał lepiej

   • 29 10

   • ... (2)

    to załóż firme i wypłacaj swoje ciężko zarobione pieniądze ludziom którzy tylko liczą jak najbardziej Cie wydoić bo przecież ty masz a im się należy.. a już płacenie za zwolnienie w czasie urlopu to jest jakaś paranoja, bo w ten sposób można ciągnąć urlop i kilka miesięcy. Chory kraj.

    • 17 25

    • chory kraj jest dla jednych i drugich niestety pracownik w tym wszystkim i tak jest bardziej poszkodowany więc nie narzekaj albo pracuj sam i nie zatrudniaj ludzi ale jak byś wtedy pojechał na urlop na Majorkę, a na ferie na narty ,ktoś przecież musi w tym czasie pracować za ciebie masz pretensje że nie chce tego robić za darmo? zatrudniasz pewnie na najniższej krajowej i jeszcze płaczesz że cię okradają bo to twoje pieniądze?

     • 22 10

    • Borze zielony.... Jak ja się cieszę, że pracuję w dużej korporacji i jak idę do szefa pogadać o urlopie to nigdy nie ma problemu, jest uśmiechnięty a nie skwaszony i nie wychodzę z takiej rozmowy z wmówionym mi poczuciem winy, że marnuję jego krwawicę i idąc na urlop odbieram chleb od ust jego głodujacym dzieciom.
     Chyba nie ma nic gorszego niż praca w małej polskiej rodzinnej firmie (o ile nie jest się członkiem rodziny)

     • 46 3

  • pracodawco (1)

   Skoro ktos decyduje sie na firme to musi wziasc na siebie wszystkie konsekwencje i koszty

   • 16 4

   • wziąść ?

    widac ze nigdy nie bedziesz pracodawcą ) . Wziąć !. pozdro

    • 6 15

 • Zawsze mnie ciekawilo gdzie by pracowali ludzie ktorzy nie chca zalozyc firmy a pracodawcy im przeszkadzaja. (5)

  Wiekszosci ludzi przeszkadzaja pracodawcy , ich firmy i tylko pracownik jest tym niby poszkodowanych ktoremu ma wiecznie cos ktos dac . Wiekszosc w sondazach oswiadcza ze nie umie , nie chce zalozyc swojej firmy. To teraz zalozmy ze pracodawcy sami zaczna pracowac w swojej firmie i ze nie beda im potrzebni pracownicy etc ..taka hipoteza ! .to gdzie niby ludzie bedziecie pracowac ? . Znajac zycie by sie zaczely protesty ze ma byc obowiazek zatrudnienia i ze ktos ma im protestujacym zalozyc firmy .mityczny '' ktos '' ma za nich cos zrobic. Dziwny narod. Dodam iz znam wielu ktorzy zrezygnowali z miernych, marnych pracownikow i zaczeli sami pracowac u siebie i tez tym co ich zwolnili bylo zle wtedy wiec i tak zle pracownikowi i tak i nijak nie dogodzisz. Ma prace ! zle , nie ma pracy tez zle, ma place zle , a to za malo i ile by nie dac bedzie malo , sam firmy nie zalozy itd .wiecznie zle !.

  • 24 27

  • ....

   ale bredzisz..."pracodawco". Robi na twoje utrzymanie kilku/nastu ludzi i też źle :)

   • 9 7

  • zastanów się co chciałeś przekazać i napisz jeszcze raz, bo nic nie można zrozumieć tej wypowiedzi

   • 12 1

  • Posłuchaj analfabeto...

   Nie stawia się spacji przed wyrzyknikami, przecinkami, kropkami i znakami zapytania.
   Oczy krwawią od patrzenia na to, co napisałeś, jeszcze zanim sprobuje się to przeanalizować merytorycznie. Niestety później nie jest wcale lepiej.

   • 10 2

  • nawet w NRF

   Ostatnio bylam w niemczech i tam nikt nie ma skrupulow dla pracodawcow. A cibiedni niemcy mniej godz pracuja niz my urlopw maja wiecej niz my . I duzo wiecej przywilejow socjalnych niz my . Polakom pracodawcom awsze zle .

   • 3 6

  • niestety

   zgadzam sie....od kiedy sam haruje na swoim...

   • 1 1

 • A po co L4 jak nie mam umowy (2)

  A jak nie ma za dużo roboty, to mamy wolne - taki urlop bezpłatny

  • 14 2

  • patologia (1)

   nie widzisz ze to na ciebie jest przerzucone ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

   • 9 1

   • Widzisz. No i w związku z tym co mam zrobić ?

    • 0 0

 • jakoś nie znaleziono bata na cwaniaków, którzy mają wysokie płace (4)

  a w razie zatargu z pracodawcą, idą na wielomiesięczne zwolnienie otrzymane np. od psychologa (znany przypadek żony Hofmana) i nie można wezwać takich na badania do innego lekarza? Przecież to oszustwo i branie zwykle naszej kasy z podatków.

  • 24 5

  • kiedyś pewna Włoszka dostała zwolnienie lek. i pojechała na (bodaj) Bahamy (1)

   aby się wykurować. Pracodawca zakwestionował, ale SN Italii poparł Włoszkę. Co o tym sądzicie?

   • 6 0

   • Opowieść tak samo realna jak lądowanie ufo

    • 3 5

  • Od psychologa zwolnien nie berzcie.

   Od dietetyka czy kosmetologa sa mniej podpadajace.

   • 2 1

  • chyba od lekarza psychiatry

   a nie od psychologa

   • 0 0

 • Mógłby ktoś mi powiedzieć ile wynosi dzienny ekwiwalent podczas choroby przy najniższej krajowej. (6)

  Mój pracodawca w akcie dobrej woli zaczął wypłacać na nam chorobowe w kwocie 30zł/dzień. Wiem, że na pewno jest to za mało ale w gąszczu stron ciężko znaleźć odpowiedź na tę informację. Prosiłbym o odpowiedź

  • 0 5

  • co niby wytwarzasz w czasie choroby ? nic wiec nic sie nie nalezy. (5)

   pieniadze nie biora sie z drzew lecz z pracy a w czasie choroby lezysz wiec nie pracujesz czyli nic sie nie nalezy.

   • 3 26

   • Po to płaci podatki (trzecią część dochodów) żeby sie należało

    Jeżeli masz umowę o prace to jest to dość jasno określone i wola twojego pracodawcy ma akurat znikome znaczenie. Zależy czy masz etat, czy pensję stałą czy godzinową, czy zwolnienie jest chorobą zawodową czy wypadkiem w pracy czy inną oraz jaki był dochód za ostatnie 3 miesiące - ale to na stałej pensji bodajże. Tak czy inaczej, przy najniższej krajowej i tak bardziej opłacalne jest chorować niż pracować, przykro mi ale 1700 brutto jest poniżej godności

    • 16 0

   • Niestety tak myśli 80% prywaciaży w naszym kraju. (3)

    • 5 2

    • kup sobie słownik dzieciaku ! (2)

     nie ma kogoś takiego jak '' prywaciaŻ ''. Nie zatrudniam analfabetów !.. Pozdrowienia od prywaciarza krwiopijcy majacego kochanke i płacącego pracownikom ktorzy potrafia pisać 6000 zl na czysto. Baj

     • 2 10

     • (1)

      Gdzie wysłać CV?

      • 11 0

      • Do ECS.

       Ale tam przyjmuja tylko najlepszych. Znajomosci nie pomagaja.

       • 0 0

 • choroba zaraz po wypowiedzeniu to częsty patent (1)

  dlatego zatrudniajcie tylko na działalność

  • 13 19

  • A nie lepiej na czarno?

   Wtedy wystarczy kop w d... jak roboty nie ma.

   • 2 0

 • W korpo nie ma problemów z urlopem :)

  • 19 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane