• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Profil pracodawcy

R-CITO

R-CITO PORADNIA REHABILITACJI


Od 2007 ro­ku pra­cu­je­my z pa­cjen­ta­mi, co po­zwo­li­ło zdo­być do­świad­cze­nie, któ­re prze­kła­da się na sku­tecz­ne le­cze­nie. Z na­sze­go ga­bi­ne­tu nie wy­cho­dzą pa­cjen­ci, któ­rzy nie uzy­ska­li po­pra­wy. Jest to moż­li­we dzię­ki ho­li­stycz­ne­mu po­dej­ściu na­szych te­ra­peu­tów do Pa­cjen­ta i spoj­rze­nia na nie­go ja­ko ca­łość, a nie na jed­nost­kę cho­ro­bo­wą. Pra­ca w przy­chod­ni na­uczy­ła nas łą­cze­nia te­ra­pii i sku­tecz­nej dia­gno­sty­ki dla osią­gnię­cia jak naj­lep­szych wy­ni­ków. Dzię­ki te­mu skra­ca się czas le­cze­nia, a Ty oszczę­dzasz czas i pie­nią­dze.

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas

Oferty pracy

Kosmetolog

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 26 dni temu
Aktualnie zatrudniamy 7 osób
Aktualnych ofert 1
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności

R-CITO

Medycyna / Weterynaria
Telefon
691-772-300
Adres
80-460 Gdańsk, Pilotów 3/25 (Zaspa) (Główny pasaż handlowy koło kościoła św. Kazimierza)

Benefity

  • Szkolenia