Profil pracodawcy

Kemira

Business Service Center Kemira Gdańsk PL
W kwietniu 2013 roku Kemira (globalna organizacja działająca w przemyśle chemicznym z siedzibą w Helsinkach) ogłosiła, że otwiera w Gdańsku centrum usług biznesowych. Kilka tygodni później rozpoczęło się budowanie struktur i szeroko zakrojony proces rekrutacji, którego celem jest stworzenie blisko 200-osobowego zespołu, wspierającego rozwój firmy w całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wchód i Afryka). Kemira jest firmą fińską, w której działalności i sposobie prowadzenia biznesu dostrzec można wiele cech charakterystycznych dla skandynawskiego modelu pracy. Dotyczy to zarówno relacji z klientami i kontrahentami, jak również relacji pracodawca – pracownik, a także miejsca i środowiska pracy.

 

Zakres działań

Centrum Kemiry to wyróżniający się podmiot na mapie nie tylko lokalnego, a także krajowego rynku nowoczesnych usług dla biznesu. Jego cechą charakterystyczną jest wielofunkcyjny charakter - obsługiwane są w nim procesy związane z IT, logistyką, obsługą klienta, a także finansami. BSC jest dla Kemiry projektem o strategicznym charakterze. Zakres odpowiedzialności tej jednostki dotyczy nie tylko realizacji bieżących działań w ramach powierzonych jej kompetencji, ale także optymalizacji procesów, co znacznie podnosi atrakcyjność pracy i możliwości zawodowego rozwoju.

 

Środowisko pracy

Jednym z wyróżników BSC Kemira Gdańsk jest multikulturowe środowisko pracy. Oprócz tego, że współpracuje ono z wieloma zagranicznymi rynkami, blisko 25% zatrudnionych stanowią obcokrajowcy, dzięki czemu panuje w nim radosna i swobodna atmosfera, a zespół nastawiony jest na współpracę i wzajemne wsparcie na każdym ze szczebli. Niewątpliwym atutem jest także samo miejsce pracy. Duża i nowocześnie zaaranżowana przestrzeń w wielofunkcyjnym kompleksie Alchemia zapewnia optymalne warunki niezbędne dla efektywnej pracy, ale także dobrego samopoczucia. W centrum znajdują się specjalnie zaaranżowane pomieszczenia, w których można się w ciszy odprężyć lub pograć na konsoli. O panującym tam klimacie świadczą też tzw. democratic walls – ściany przeznaczone na wyrażanie swojego osobistego zdania w różnych, istotnych dla pracowników kwestiach. Zespół BSC tworzony jest w oparciu o doświadczenie zawodowe, właściwe predyspozycje do pracy w tym obszarze, a także pozytywne nastawienie i umiejętności dobrej komunikacji w mocno zróżnicowanym środowisku.

 

Aktywność

Zespół Kemiry jest bardzo aktywny, zarówno w pracy, jak i poza nią. Jest inicjatorem i bierz też udział w różnych wydarzeniach, m.in.:

- induction – nowym pracownikom organizujemy kilkudniowy program zajęć, pozwalający im zaaklimatyzować się w nowym środowisku pracy;

- pomagamy – nasz zespół angażuje się w różne inicjatywy prospołeczne; własnymi siłami wsparliśmy m.in. remont i wyposażenie jednego z pomorskich domów dziecka;

- działamy na rzecz środowiska – Zespół BSC bierze aktywny udział w różnych inicjatywach związanych z ekologią, wspiera m.in. działania fundacji Baltic Sea Action;

- uczymy języka polskiego – organizujemy bezpłatne lekcje języka polskiego dla obcokrajowców pracujących w BSC Kemira Gdańsk;

- gramy w piłkę, biegamy – BSC Kemira Gdańsk ma swoją reprezentacyjną drużynę piłki nożnej, wielu pracowników bierze też aktywny udział w imprezach rekreacyjno-sportowych;

- bawimy się i integrujemy – regularnie spotykamy się nieformalnie w większym i mniejszym gronie pracowników.

 

Gdzie nas znajdziesz?

www.facebook.com/kemiragdansk

www.kemira.com

interviews.kemira@kemira.com

 

Business Service Center Kemira Gdańsk ENGIn April 2013, Kemira (a global organization operating in the chemical industry based in Helsinki) announced the opening of a business service center in Gdansk. A few weeks later BSC Kemira began building its structures and leading an extensive recruitment process, which aims to create a team of nearly 200 people, supporting the development of business throughout the EMEA region (Europe, Middle East, and Africa). Kemira is a Finnish company, in whose activities and the conduct of business many characteristics of the Scandinavian work model can be noticed. This applies both to the relationship with customers and partners, as well as the employer - employee relationship, and space and work environment.


The scope of activites
Kemira’s Center is a distinctive entity on the map - not only the local, but also the national market of modern business services. Its distinctive feature is the multi-functional character - it supports the processes related to IT, logistics, customer service, and finance. BSC is a project of strategic character for Kemira. The responsibilities of this unit apply not only to the implementation of current activities within the submitted competence, but also to the optimization of processes, which significantly increases the attractiveness of jobs and opportunities for professional development.


Work environment
One of the distinguishing features of BSC Kemira Gdansk is a multicultural work environment. Apart from the fact that it co-operates with many foreign markets, nearly 25 % of employees are foreigners, which creates a joyful and relaxed atmosphere, and the team is also focused on cooperation and mutual support at each of the levels. An undoubted advantage is also the workplace itself. A large, arranged in a modern way space in the multifunctional complex Alchemia provides optimal conditions for efficient work, but also well-being. In the center there are specially arranged rooms, where you can relax in peace or play on the console. The atmosphere is also reflected through the so-called democratic walls – walls intended to be a place to express personal opinions by employees on various issues relevant to them. The BSC Team is created based on experience, competent predispositions to work in this field, as well as a positive attitude and good communication skills in a highly diverse environment.


Activity
Kemira’s Team is very active, both at work and outside work. The team is the initiator of various events, as well as actively takes part in them, including:
- induction –there is an introduction for new employees, which takes a few days, allowing them to acclimate to the new working environment;
- we help - our team is involved in various social initiatives; we have supported, among others, renovation and furnishing one of the Pomeranian orphanages;
- we work for the environment – BSC Team is actively involved in various initiatives related to ecology, it supports, among others, the activities of the foundation Baltic Sea Action;
- we teach Polish – we organize free Polish lessons for foreigners working in the BSC Kemira Gdansk;
- we play football, we run – BSC Kemira Gdansk has a representative football team, many of our employees also take an active part in recreational and sports events;
- we have fun and integrate – our employees regularly meet informally in larger or smaller groups


Where to find us?

www.facebook.com/kemiragdansk

www.kemira.com

interviews.kemira@kemira.com

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas
Aktualnie zatrudniamy 240 osób
Aktualnych ofert 0
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Wydrukuj
Podziel się na Facebooku

Kemira

Inżynieria
Adres
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 411
wyznacz trasę »

Benefity

 • Opieka
  medyczna

 • Karta
  multisport

 • Szkolenia

 • Ubezpieczenia
  grupowe

 • Narzędzia
  pracy

 • Dofinansowanie
  do urlopów

 • Praca
  zdalna

 • Nowoczesne
  biuro

Nagrody

 • Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom 2019 - Nagroda Pracodawców Pomorza

  Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom 2019 - Nagroda Pracodawców Pomorza

 • The Most BeLOVEd SSC/BSC in Tricity 2018

  The Most BeLOVEd SSC/BSC in Tricity 2018