• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zatrudnienie pracownika przysłanego przez agencję pracy

5 czerwca 2017 (artykuł sprzed 5 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Premia regulaminowa a rezygnacja z pracy
Pracodawca po zakończeniu wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej na jego rzecz, może swobodnie zatrudnić taką osobę u siebie. Pracodawca po zakończeniu wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej na jego rzecz, może swobodnie zatrudnić taką osobę u siebie.

Pracodawcy poszukujący nowych pracowników często korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Zdarza się, że przysłany pracownik tak dobrze wykonuje swoje obowiązki, że pracodawca chciałby zatrudnić go osobiście. Czasem nie jest to takie proste.Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników na umowę zlecenie, którzy delegowani są następnie do firm, gdzie potrzebne są ręce do pracy. Może jednak zdarzyć się tak, że pracownik tymczasowy "spodoba się" nowemu pracodawcy, a ten będzie chciał go zatrudnić bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej. Czy pracodawca może to zrobić?

Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje szczególny rodzaj zatrudnienia - a więc w istocie trójstronny stosunek, w ramach którego agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika - jednakże pracownik ten swoje obowiązki wykonuje na rzecz odrębnego podmiotu - tj. pracodawcy użytkownika. Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą użytkownikiem nie powstaje stosunek pracy - ten bowiem łączy jedynie agencję pracy i pracownika. Natomiast realizacja obowiązków służbowych na rzecz odrębnego podmiotu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa - jak sama nazwa wskazuje - z założenia ma charakter czasowy w zakresie jednego pracodawcy-użytkownika. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy ten sam pracownik może być skierowany do tego samego pracodawcy na okres zasadniczo nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. I choć ustawodawca założył, iż zasadą powinno być zatrudnienie przez agencję pracy pracowników na podstawie umowy o pracę - to wyraźnie dopuszczono tu także zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Andrzej Fortuna, radca prawny Andrzej Fortuna, radca prawny
Tymczasem reguły odnoszące się do obu rodzajów zatrudnienia są odmienne - co także dotyka kwestii zatrudnienia pracownika z pominięciem agencji pracy tymczasowej.

W zakresie osób zatrudnionych przez agencję na podstawie stosunku pracy - w art. 12 ustawy wyraźnie zastrzeżono, iż ustalenie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudniania pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej jest nieważne. Analogicznie - co wynika z istoty samego stosunku pracy - tego rodzaju zakazy nie mogą być skutecznie zastrzeżone w umowie o pracę pomiędzy pracownikiem a agencją pracy tymczasowej.

Przywołany przepis stanowi wyraz dążenia ustawodawcy do umożliwienia pracownikom tymczasowym podjęcia, po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej, bardziej stabilnego zatrudnienia - już bezpośrednio na mocy umowy z pracodawcą użytkownikiem. Innymi słowy, pracodawca użytkownik, po zakończeniu wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej na jego rzecz, może swobodnie zatrudnić taką osobę u siebie, a ewentualne klauzule nakładające z tego tytułu kary umowne uznane winny być za nieważne.

Natomiast w zakresie osób zatrudnionych przez agencję na podstawie umów cywilnoprawnych zasady są odmienne. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ww. ustawy, do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, 9 ust. 1 i art. 23 tej ustawy. Jest to w istocie jedyny przepis regulujący sytuację osób kierowanych do pracodawcy użytkownika na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Wyraźne odesłanie w przywołanym artykule do ściśle określonych przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pozwala stwierdzić, iż przepis art. 12 ustawy nie będzie miał tu zastosowania. W związku z tym, w praktyce dopuszcza się możliwość wprowadzenia klauzul zakazujących zatrudnienia przez pracodawcę użytkownika delegowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej pracowników tymczasowych.

Na gruncie jednak sytuacji opisanej przez czytelnika, nie jest przesądzone, że taka klauzula znajduje się w umowach stron.

Z drugiej strony - nawet istnienie takich klauzul nie oznacza w żadnym razie, że umowa zawarta pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a cywilnoprawnym pracownikiem tymczasowym, po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej przez tę osobę byłaby automatycznie niedopuszczalna, czy też nieważna. Co do zasady, umowa by obowiązywała, tyle że konsekwencją jej zawarcia najpewniej byłyby obciążenia finansowe ustalone w umowie z agencją (kary umowne itp.).

Czy byłeś kiedykolwiek zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej?


Na marginesie jednak należy zauważyć, że w zakresie zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej pracowników tymczasowych obowiązują ogólne regulacje odnoszące się do zakazu zastępowania umowami cywilnoprawnymi stosunku pracy, w sytuacji, gdy reguły współpracy odpowiadają treści stosunku pracy. Konsekwencją naruszenia takiego zakazu jest to, że w świetle prawa uznaje się, że pomimo iż umowa została nazwana "zleceniem" - strony łączy umowa o pracę i obowiązują reguły jak przy umowie o pracę, w tym i zakaz wprowadzania do umów ograniczeń zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej przez daną osobę. Niemniej, tego rodzaju argumenty - aby miały one przełożenie na stan faktyczny - w praktyce najpewniej wymagałyby przeprowadzenia postępowania sądowego.

Niezależnie od powyższego, trzeba zaznaczyć, że powyższa analiza odnosi się do zatrudnienia pracownika tymczasowego po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej. Natomiast odrębną kwestią jest zatrudnienie pracownika przez pracodawcę użytkownika jeszcze w trakcie wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz. Takiej sytuacji nie obejmuje art. 12 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - zatem istnieje możliwość wprowadzenia do umowy między pracodawcą użytkownikiem a agencją zakazu zatrudnienia pracownika w tym czasie - na przykład pod rygorem naliczenia kar umownych. Co więcej - nawet bez takiego zakazu - zatrudnienie przez pracodawcę użytkownika skierowanego pracownika bez pośrednictwa agencji może być uznane za nienależyte wykonanie przez pracodawcę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej, co upoważnia agencję do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Jednakże, jak już wyżej zasygnalizowano, fakt powstania odpowiedzialności odszkodowawczej nie wpływa na ważność umowy zawartej pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem. W tym zakresie należy jednak zwrócić uwagę na art. 4 ustawy, który stanowi, że pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy. Innymi słowy, zatrudnienie pracownika bezpośrednio przez pracodawcę nie może być dokonane przy równoległym wykonywaniu przez zatrudnioną osobę pracy tymczasowej u danego pracodawcy ze skierowania agencji.
Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna

Opinie (72) 10 zablokowanych

 • Agencje pracy to najgorszy syf. Biora od pracodawcy kupe kasy a pracownik dostaje jalmuzne.

  • 68 8

 • Kiedy W KOŃCU BĘDZIE likwidacja agencji?

  • 53 13

 • Niby dlaczego?

  • 7 30

 • Agencje pracy to patologia

  Byłem, widziałem, pracowałem.
  Nie polecam, sto razy lepiej szukać na własną rękę, albo nawet w UP (dają chociaż ubezpieczenie).

  • 42 7

 • Nie można zabronić bycia naiwniakiem.

  • 11 7

 • To handel tanią siłą roboczą

  Niedługo przyjdzie nowy Euro porządek i tylko biali będą taką siłą roboczą za miskę ryżu a Imigranci będą rządzić państwami i plawic się w luksusie.

  • 28 15

 • A co ze stawkami i ile procent dla agencji??

  Bla bla bla żadnych konkretów.., może wymienić agencje typu porażka/szkoda czasu/ nie polecam..

  • 28 6

 • A potem zstąpi smok i zrzuci na ziemię trzecią część gwiazd.

  • 14 3

 • Agencje pracy do likwidacji .

  • 37 8

 • Dlaczego do likwidacji?

  • 8 15

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

 • Certyfikat Ostatni post: 1 tydzień temu
  (1 post)

Najczęściej czytane