Wiadomości

Tarcza antykryzysowa nabiera kształtu

Najnowszy artukuł na ten temat

Polska otwiera granice, lotniska chcą więcej

Pakiet antykryzysowy ma być przedstawiony na początku tygodnia.
Pakiet antykryzysowy ma być przedstawiony na początku tygodnia. Maciej Czarniak / Trojmiasto.pl

Rząd podgrzewa atmosferę ws. tarczy antykryzysowej. W ubiegłym tygodniu mieliśmy kilka konferencji na ten temat, a to premiera, a to znów prezydenta. Pierwsza wersja pakietu nie spodobała się przedsiębiorcom. Teraz "wyciekła" poprawiona. Czego możemy się spodziewać?Do projektu tzw. tarczy antykryzysowej dotarli dziennikarze "Pulsu Biznesu" i Dziennika Gazety Prawnej. W projekcie znalazły się działania mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników, odroczenie realizacji niektórych obowiązków oraz usprawniające działania w czasach epidemii i spodziewanego kryzysu. Ta wersja nie zawiera jeszcze propozycji prezydenta, aby nie tyle zawiesić składki ZUS, lecz całkowite z nich zwolnić na trzy miesiące przedsiębiorców, zleceniobiorców oraz mikrofirmy (do dziewięciu osób zatrudnionych), których przychody spadły o 50 proc. Projekt ma zostać uzupełniony o to rozwiązanie.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie informacjePoprawa płynności finansowej przedsiębiorstw


 1. Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 3. Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.
 4. Czasowo zniesione mają być opłaty prolongacyjne w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.
 5. Projekt przewiduje możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 6. Podatnicy podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. - gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.
 7. Organy skarbowe odstąpią od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 proc.).
 8. Jednocześnie "mali podatnicy" będą mogli odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.
 9. Zmiany zajdą też w Prawie zamówień publicznych: strony będą musiały się informować o wpływie skutków epidemii na wykonanie umowy. Będzie to brane pod uwagę przy ewentualnej zmianie umowy, ale też umożliwi odstąpienie od kar umownych czy kar za złamanie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.
 10. Banki będą mogły zmienić warunki kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek epidemii. Wyraźnie jednak zapisano, że sytuacja kredytobiorcy nie może się pogorszyć w wyniku tych zmian.


Tarcza antykryzysowa? Przedsiębiorcy zawiedzeniZabezpieczanie rynku pracy


 1. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków FGŚP do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym - w porównaniu do miesiąca poprzedniego
 2. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (uprawnienie Rady Ministrów)
 3. Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (kwota bazowa: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z 1125 zł na 1200 zł przy stopniu umiarkowanym, dodatek do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł).
 4. Poszerzenie grupy osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę.
 5. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).
 6. Umożliwienie pracodawcom odpowiadającym za elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie tych przedsiębiorstw (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych).


Pomorski gospodarczy sztab kryzysowyOdroczenia niektórych obowiązków


 1. Rząd postanowił nie nakładać na przedsiębiorców nowych obowiązków. Średnie przedsiębiorstwa otrzymały dodatkowy czas na utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych - do 1 października 2020 r.
 2. O trzy miesiące przesunięto termin obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który przewiduje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. To system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
 3. Z 1 kwietnia na 1 lipca przesunięto obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją). Podatnicy będą jednak mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

Inne rozwiązaniaCzasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).

Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.