Wiadomości

Odwołanie urlopu wypoczynkowego przed jego rozpoczęciem

Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Wcześniej ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego może zostać zmieniony z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.
Wcześniej ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego może zostać zmieniony z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. fot. 123rf / dolgachov

Termin urlopu wypoczynkowego warto uzgodnić z pracodawcą zanim zaczniemy snuć wakacyjne plany. Odpowiednio wcześniej złożony wniosek urlopowy powinien uchronić nas przed niemiłymi niespodziankami.Jeśli pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy w terminie zgodnym z planem urlopowym i przełożony zaakceptował urlop pracownika, a następnie go anulował bez podania przyczyny, to czy można uznać, że akceptacja urlopu jest wiążąca?
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Mariusz Królczyk, prawnik
Mariusz Królczyk, prawnik
Pracodawca nie ma podstaw prawnych do anulowania urlopu wypoczynkowego bez podania przyczyny takiej decyzji. Jeżeli zgodził się na udzielenie pracownikowi urlopu, to jest tym związany. W ściśle określonych sytuacjach istnieje jedynie możliwość przesunięcia urlopu na termin inny niż uzgodniony w planie urlopowym, lecz może to nastąpić tylko w porozumieniu z pracownikiem. W takiej sytuacji pracodawca, który decyduje się na zmianę terminu zaplanowanego urlopu ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z tą zmianą.

Urlop wypoczynkowyPrawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych praw, które przysługują pracownikowi. Przysługuje ono na mocy art. 152 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), dalej jako Kodeks pracy. Urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik pomimo tego, że nie pracuje, otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymywałby pracując. Warto zaznaczyć, że prawo do urlopu przysługuje tylko pracownikom, więc osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło nie mogą żądać od zleceniodawcy udzielenia im płatnego urlopu wypoczynkowego.

Planowanie urlopówCzy musiałe(a)ś kiedy zrezygnować z zaplanowanego urlopu?

tak, z powodu decyzji pracodawcy 32%
tak, ale przyczyny były po mojej stronie 12%
nie, nigdy mi się to nie przytrafiło 56%
zakończona Łącznie głosów: 399
Co do zasady, pracodawca ma obowiązek prowadzenia planu urlopów wypoczynkowych. Wynika to z treści art. 163 Kodeksu pracy. Plan urlopów wypoczynkowych jest dokumentem przygotowywanym w oparciu o wnioski urlopowe, w którym pracodawca potwierdza uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego, a także zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi należnego urlopu w terminie. W tym rozumieniu takie obustronne uzgodnienie urlopu wypoczynkowego może być traktowane jako zawarcie umowy, a więc nie może zostać rozwiązane bez podania przyczyny. Z chwilą podania do informacji pracownika planu urlopu staje się on wiążący tak samo dla pracodawcy, jak i pracownika, co oznacza, że jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić jedynie w wyszczególnionych przez Kodeks pracy sytuacjach.

Zmiana terminu urlopuZgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów. Wcześniej ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego może zostać zmieniony tylko w dwóch sytuacjach. Z treści art. 164 i art. 165 Kodeksu pracy wynika, że takie przesunięcie terminu może nastąpić:
  1. na wniosek samego pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, (np. chorobą współmałżonka, która uniemożliwia mu wyjazd) lub
  2. z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenia toku pracy.

Niestety w obu tych przypadkach ustawodawca posługuje się zwrotami niedookreślonymi.

Co oznaczają szczególne potrzeby pracodawcy?Pracodawca może przesunąć urlop wypoczynkowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć w momencie planowania urlopu. Wystąpienie takich okoliczności jest podstawą do zmiany terminu naszego urlopu dopiero, gdy konsekwencją nieobecności pracownika będzie poważne zakłócenie toku pracy. Praktycy jako przykład takich okoliczności najczęściej podają m.in. awarię różnych urządzeń w przypadku okoliczności technicznych lub nieobecność innych pracowników w przypadku okoliczności organizacyjnych.

"Cofnięcie" urlopu i co dalej?Pracodawca nie ma podstaw prawnych do anulowania urlopu wypoczynkowego bez podania przyczyn takiej decyzji. Jeżeli podał pracownikowi informację o udzieleniu mu urlopu, to jest tym związany. Istnieje jedynie możliwość przesunięcia urlopu na termin inny niż uzgodniony w planie urlopowym, lecz może to nastąpić tylko w porozumieniu z pracownikiem. Wynika to z treści Kodeksu pracy, jak i § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997 nr 2 poz. 14 ze zm.). Jeżeli jednak pracodawca bez podania przyczyny odwołuje nasz urlop, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i może ponieść odpowiedzialność. W takiej sytuacji na mocy art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy grozi mu kara grzywny od 1 do 30 tys. zł. Dodatkowo inspektor pracy za wykroczenie przeciwko prawom pracownika może nałożyć na pracodawcę mandat w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Oczywiście warto także pamiętać, że również Kodeks karny penalizuje wykroczenia przeciwko prawom pracownika poprzez grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 218 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.).

PodsumowanieKażdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Warto, aby znał swoje prawa i wiedział, jak może je chronić. Za odwołany lub przesunięty urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z zaplanowanym wypoczynkiem. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2010r. (I SA/GO 56/10) "przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem a przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków." Tak więc pracodawca, który decyduje się na zmianę terminu zaplanowanego urlopu ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z tą zmianą.

Opinie (19)

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.