Karta nauczyciela czy zwykły kodeks?

Praca wychowawcy w ośrodku socjoterapii dla młodzieżowy bardzo często odbywa się w systemie zmianowym, ponieważ podopieczni wymagają ciągłego dozoru.
Praca wychowawcy w ośrodku socjoterapii dla młodzieżowy bardzo często odbywa się w systemie zmianowym, ponieważ podopieczni wymagają ciągłego dozoru. fot. 123rf / bialasiewicz

Zwykle czas pracy wychowawcy nie kojarzy się z praca zmianową i do tego w godzinach nocny. Co innego gdy wykonujemy pracę np. wychowawcy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Czy czas pracy pracy reguluje karta nauczyciela czy zwykły kodeks?- Jestem wychowawcą w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Jestem zatrudniony na zasadach Karty Nauczyciela. Pensum 26 godz. (pełen etat) Pracuję także w porze nocnej (od 22 do 6 lub 21 do 6). Czasami zdarza się, że pełnię od razu "po nocce" tzw. "pobudkę" do godziny 8. Czy tak może być? Zdarza się też często, że zaczynam dzień pracy pobudką od 7 do 8 i tego samego dnia przychodzę na nockę, na godzinę 22 do 6 rano. Mam do czynienia jeszcze z sytuacją, gdy kończę nockę o 6 rano i przychodzę do pracy tego samego dnia na 18 do 22. Czy to wszystko jest zgodne z prawem? Jakie przepisy mnie obowiązują, karta nauczyciela czy zwykły kodeks? - pyta nasz czytelni.

Porady prawne w serwisie PracaOdpowiedzi na to pytanie udzielił mecenas Wojciech Kawczyński i radca prawny Szymon Szuksztul z Kancelarii Prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. w Gdańsku.
Wojciech Kawczyński
Wojciech Kawczyński fot. materiały prasowe

Szymon Szuksztul
Szymon Szuksztul fot. materiały prasowe

Nie ulega wątpliwości, iż w sytuacji czytelnika zastosowanie znajdą zarówno przepisy Karty Nauczyciela, jak również kodeksu pracy, do którego stosowania odsyła Karta Nauczyciela w sytuacji, gdy dana materia nie jest w niej uregulowana. Aby ustalić dopuszczalność pracy w systemie, który opisuje czytelnik należy sięgnąć do przepisów Karty Nauczyciela regulujących czas pracy, w tym pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz przepisów kodeksu pracy dot. okresów minimalnego dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Karta Nauczyciela w art. 42 uzależnia tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela od jego stanowiska oraz rodzaju placówki, w której jest zatrudniony. Jednocześnie zgodnie z ww. przepisem czas zajęć nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin zajęć tygodniowo. Zgodnie z przedstawionymi przez czytelnika informacjami tygodniowy wymiar zajęć (pensum) wynosi 26 godzin. Godziny zajęć czytelnika "wypracowane" powyżej wymieniony wymiar 26 godzin do 40 godzin będą godzinami ponadwymiarowymi, do których czytelnik może być zobowiązany jeżeli nie przekraczają:
  1. ¼ tygodniowego wymiaru zajęć;
  2. ½ tygodniowego wymiaru zajęć za zgodą pracownika.

Co istotne godzin ponadwymiarowych nie można przydzielać bez zgody pracownika kobietom w ciąży oraz nauczycielom w trakcie odbywania stażu.

W pozostałym zakresie, oceny, czy system czasu pracy stosowany w placówce, w której zatrudniony jest czytelnik jest prawidłowy należy dokonać w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z określonymi tam normami pracownikowi przysługuje:
  1. minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w dobie pracowniczej;
  2. minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu.

Przez dobę pracowniczą, o której mowa powyżej rozumie się 24 kolejne godziny po rozpoczęciu pracy przez pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy, a przez tydzień - 7 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego(czyli z reguły od pierwszego dnia miesiąca).

Przedstawiony przez czytelnika rozkład czasu pracy będzie prawidłowy przy założeniu, że w przypadku przekroczenia pensum 26 godz. ponadwymiarowe w tygodniu nie będą przekraczać odpowiednio 6,5 godz. bez zgody czytelnika i 13 godz. za jego zgodą. Ponadto istotnym jest, aby łączna liczba godzin pracy czytelnika nie przekraczała 40 godz. tygodniowo. Jeżeli normy te są zachowane, to pracodawcy nie można zarzucić niezgodnego z Kartą Nauczyciela rozkładu czasu pracy.

Ważne przy tym aby zachowane zostały normy odpoczynku określone w kodeksie pracy. Z przesłanych informacji wynika, że czytelnik pracuje w porze nocnej od godziny 22 do 6. W takiej sytuacji początek jego doby pracowniczej należy ustalić na godzinę 22, a koniec na godzinę 22 kolejnego dnia. W takiej sytuacji istotne jest, aby w tym przedziale czasowym pracownik miał minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Teoretycznie więc norma odpoczynku będzie zachowana przy założeniu, że:
  1. pracownik będzie pracował od godz. 22 do 8 , jeżeli w tej samej dobie zacznie pracę nie wcześniej niż o godz. 19;
  2. pracownik będzie pracował od godz. 22 do 6 , a następnie zacznie pracę o godz. 18 i będzie pracował do godz. 22, ponieważ pomiędzy 6 a 18 minie 12 godzin;
  3. jeżeli pracownik zacznie pracę o godz. 7, wtedy jego doba pracownicza trwa do 7 następnego dnia i pracownik po przepracowaniu 1 godziny może wrócić do pracy najwcześniej o godz. 19;

Jeżeli czytelnik ma tak ustalony rozkład czasu pracy, że przynajmniej jeden dzień w tygodniu nie świadczy pracy(z reguły jest to sobota), wtedy z wysokim prawdopodobieństwem również norma minimalnego tygodniowego odpoczynku jest zachowana. Podsumowując zatem, przepisy prawa pracy nie wykluczają ustanowienia rozkładu pracy w sposób, jaki opisuje czytelnik.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (107)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Forum