• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w razie zmniejszenia etatu

Kalina Jarosławska
21 sierpnia 2019 (artykuł sprzed 3 lat) 
Opinie (10)
Zmiana pracy bywa pozytywną życiową zmianą. Przedtem warto zadbać o dopełnienie wszystkich formalności z byłym pracodawcą. Zmiana pracy bywa pozytywną życiową zmianą. Przedtem warto zadbać o dopełnienie wszystkich formalności z byłym pracodawcą.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku zmieniających się warunków pracy bywa trudny do wyliczenia. W takiej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka.Od 2017 roku pracowałam na stanowisku kierowniczym w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy był zawarty na podstawie powołania. W czerwcu dostałam propozycję innej pracy i zawarłam z dotychczasowym pracodawcą porozumienie, że od 1 lipca do 31 lipca w ramach przekazania obowiązków następcy będę pracowała na połowę etatu. Oczywiście ze zmianą warunków pracy zmieniły się również proporcjonalnie warunki płacy. Kiedy doszło do rozliczenia mojego zaległego urlopu, do końca czerwca nazbierało się 34 dni (bieżącego 13 dni i 21 z ubiegłego roku). Kadrowa pracodawcy twierdzi, że zaległy urlop będzie rozliczany na nowych warunkach, czyli proporcjonalnie dla niepełnoetatowców. Proszę o wskazanie rozwiązania, bo zgodnie z jej wyliczeniami będzie to dużo mniejsze świadczenie.
Odpowiedzi na to pytanie udziela Kalina Jarosławska z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska.

Kalina Jarosławska, radca prawny Kalina Jarosławska, radca prawny
Zapytanie dotyczy sposobu obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w przypadku zmniejszenia etatu w trakcie trwania stosunku pracy. Zakładamy, że stosunek pracy ustanie w dniu 31 lipca 2019 r. oraz że w okresie do 30 czerwca 2019 r. czytelniczka pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, zaś w lipcu 2019 r. - na połowę etatu. Zakładamy też, że dobowa norma czasu pracy obowiązująca czytelniczkę wynosiła osiem godzin.

Po pierwsze, rozliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy dokonać na koniec stosunku pracy, czyli w przypadku czytelniczki na dzień 31 lipca 2019 r. Oznacza to, że w wyliczeniach należy uwzględnić również lipiec 2019 r.

Po drugie, ponieważ prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powstaje z dniem ustania stosunku pracy, do jego obliczenia musimy przyjąć zasady i kwoty obowiązujące w tym dniu, czyli w przypadku czytelniczki w dniu 31 lipca 2019 r. Skoro w dniu 31 lipca 2019 r. czytelniczka była zatrudniona na połowę etatu ze zmniejszonym proporcjonalnie wynagrodzeniem, trzeba uwzględnić te nowe warunki. Niekoniecznie jednak spowoduje to znaczne obniżenie ekwiwalentu, o czym świadczą przykładowe wyliczenia przedstawione niżej.

Po trzecie, ponieważ stosunek pracy ustaje w trakcie roku 2019, za ten rok trzeba ustalić urlop proporcjonalny. Trzeba przy tym wyodrębnić urlop za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., kiedy czytelniczka pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz za lipiec 2019 r., kiedy czytelniczka pracowała na połowę etatu.

Za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. czytelniczce przysługuje 13 dni urlopu proporcjonalnego, natomiast za lipiec 2019 r. przysługują jej dwa dni urlopu proporcjonalnego. Owe dwa dni biorą się z następujących obliczeń:
 • czytelniczka co do zasady miałaby prawo do 26 dni urlopu w roku kalendarzowym, gdyby pracowała na cały etat,
 • ponieważ w lipcu 2019 r. czytelniczka pracuje na połowę etatu, wymiar urlopu obniża się proporcjonalnie, dzieląc na dwa, a zatem czytelniczce co do zasady przysługuje 13 dni urlopu w roku kalendarzowym (art. 154 §§ 1 i 2 kodeksu pracy),
 • następnie obliczamy urlop proporcjonalny za jeden miesiąc, tj. lipiec 2019 r.: 13 : 12 miesięcy = 1,08; 1,08 * 1 miesiąc zatrudnienia = 1,08 ~ 2 dni w zaokrągleniu do pełnych dni (art. 1551 § 1 pkt 1 k.p., art. 1552a § 1 k.p. i art. 1553 § 1 kodeksu pracy),
 • razem niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za który trzeba wypłacić ekwiwalent, wynosi 36 dni (21 dni za rok 2018, 13 dni za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i dwa dni za lipiec 2019 r.),
 • 36 dni urlopu równa się 288 godzinom urlopu (36 * 8 = 288) - jest tak dlatego, że urlop wypoczynkowy rozliczamy w godzinach, gdzie jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy (art. 1542 §§ 1 i 2 kodeksu pracy).

Czy w tym roku wykorzystasz cały przysługujący ci urlop?

Żeby obliczyć ekwiwalent, musimy najpierw ustalić wyjściową kwotę wynagrodzenia. Zasady ustalania tego wynagrodzenia wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997 nr 2 poz. 14). Dla uproszczenia przyjmijmy, że czytelniczka ma stałe wynagrodzenie miesięczne, bez dodatków zmiennych, które do końca czerwca 2019 r. wynosiło 4 000 zł brutto, a w lipcu 2019 r. w związku ze zmniejszeniem etatu o połowę - 2 000 zł brutto.

W celu obliczenia ekwiwalentu musimy bazować na kwocie 2 000 zł brutto, ponieważ jest to wynagrodzenie przysługujące czytelniczce w czasie, gdy nabyła prawo do ekwiwalentu. Ww. kwotę dzielimy przez tzw. współczynnik ekwiwalentowy, który dla roku 2019 wynosi 20,92, przy czym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ten obniża się proporcjonalnie do części etatu pracownika. W przypadku czytelniczki będzie to więc 20,92 : 2 = 10,46, ponieważ w czasie, gdy nabyła prawo do ekwiwalentu, była zatrudniona na pół etatu.

Obliczenia samego ekwiwalentu wyglądają następująco:
 • 2 000 : 10,46 = 191,20 - jest to ekwiwalent za jeden dzień urlopu,
 • 191,20 : 8 = 23,90 - jest to ekwiwalent za jedną godzinę urlopu,
 • 23,90 * 288 = 6 883,20 - jest to końcowa kwota ekwiwalentu, wynikająca z przemnożenia liczby godzin urlopu przez kwotę ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu.

Gdyby czytelniczka pracowała na pełny etat do końca lipca 2019 r., przysługujący jej ekwiwalent za urlop nie byłby dużo niższy. Różnica wynikałaby przede wszystkim z tego, że wymiar urlopu proporcjonalnego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. byłby wyższy i wyniósłby 16 dni (26 : 12 miesięcy = 2,17; 2,17 * 7 miesięcy zatrudnienia = 15,17 ~ 16 dni w zaokrągleniu do pełnych dni, art. 1551 § 1 pkt 1 k.p., art. 1552a § 1 k.p. i art. 1553 § 1 k.p.). Razem niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyniósłby 37 dni (21 dni za rok 2018 i 16 dni za rok 2019), co odpowiada 296 godzinom urlopu. Przy wynagrodzeniu miesięcznym w kwocie 4 000 zł brutto i współczynniku ekwiwalentowym 20,92 dla pełnego etatu obliczenia ekwiwalentu wyglądałyby następująco:
 • 4 000 : 20,92 = 191,20 - jest to ekwiwalent za jeden dzień urlopu,
 • 191,20 : 8 = 23,90 - jest to ekwiwalent za jedną godzinę urlopu,
 • 23,90 * 296 = 7 074,40 - jest to końcowa kwota ekwiwalentu, wynikająca z przemnożenia liczby godzin urlopu przez kwotę ekwiwalent za jedną godzinę urlopu.

Nie jest jasne, dlaczego według obliczeń pracodawcy czytelniczki ekwiwalent miałby być dużo niższy. Z pewnością nie można pomniejszyć wymiaru urlopu nabytego przez czytelniczkę w czasie zatrudnienia na pełen etat (tj. do końca czerwca 2019 r.) tylko dlatego, że w dniu ustania stosunku pracy była zatrudniona na pół etatu. Urlop ten czytelniczka nabyła w pełnym wymiarze i stosownie do tego powinna otrzymać ekwiwalent, jeżeli owego urlopu nie wykorzystała.

Powyższa informacja ma charakter ogólny, nie stanowi porady prawnej i została udzielona wyłącznie na podstawie danych przedstawionych w zapytaniu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informacja nie uwzględnia okoliczności faktycznych, które nie zostały ujęte w zapytaniu. W zależności od tych okoliczności, mogłoby zdarzyć się tak, że udzielona informacja nie odpowiada rzeczywistej sytuacji prawnej czytelnika. W związku z powyższym niniejszej informacji nie można traktować jako podstawy do podejmowania kroków prawnych w indywidualnej sprawie ani jako jakiejkolwiek pomocy prawnej uzyskanej od osoby uprawnionej do świadczenia takiej pomocy. Autor informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do informacji. Wskutek udzielenia informacji pomiędzy autorem tej informacji a składającym zapytanie nie powstaje relacja prawnik-klient.

O autorze

autor

Kalina Jarosławska

Radca prawny z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska

Jaroslawska Monko Radcowie Prawni Spolka Partnerska

Miejsca

Opinie (10)

 • ktoś mi wytłumaczy?

  "następnie obliczamy urlop proporcjonalny za jeden miesiąc, tj. lipiec 2019 r.: 13 : 12 miesięcy = 1,08; 1,08 * 1 miesiąc zatrudnienia = 1,08 ~ 2 dni w zaokrągleniu do pełnych dni (art. 1551 § 1 pkt 1 k.p., art. 1552a § 1 k.p. i art. 1553 § 1 kodeksu pracy)"

  dlaczego 2 dni, a nie 3 dni za lipiec ? Proporcjonalnie za 1 miesiąc przy wymiarze 26 dni skali roku, to 2,16 dnia, czyli 3 dni (ale licząc oczywiście po 4 godziny dziennie, bo 1/2 etatu).czy takie wyliczenie jest blędne?
  I 284 godziny urlopu w sumie (34 dni po 8 godzin + 3 x 4 godziny).

  • 1 1

 • Pani w lipcu pracuje na pół eteru dlatego podstawą wymiaru urlopu jest 13 dni (połowa z 26 przynależnych przy pełnym etacie) w skali roku.

  • 3 0

 • Idzie spowolnienie dlatego za chwile beda kombinacje alpejskie albo i zwolnienia

  • 2 7

 • ale osoba pracująca na 1/2 etatu ma też 26 dni (lub 20) tyle , że liczone po 4 godziny...
  wiec dlaczego liczymy 13?
  czy liczone w sposób , że jeden miesiąc to 2,16 dnia (przy 26 dniach) , i 1,66 dnia (przy 20 dniach) niezależnie od wymiaru etatu jest blędne?
  a gdyby poszla od lipca na 3/4 etatu albo na 1/4 to podstawą nie będzie 26 dni tylko kolejno 8 lub 4 ?

  • 0 0

 • Znowu wróżyliście z fusów? Zmień fusy bo nie działają.

  • 2 3

 • Kasiu, odsyłam do art 154 kp. Tam jest informacja, ze wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni (dni, nie 26 razy 8 godzin), a przy pracowniku nie pracującym na cały etat wymiar jest liczony proporcjonalnie. Czyli proporcjonalnie jest zmniejszana liczba dni, a nie liczba godzin wolnych w dniach. zobacz tez art 154 z indeksem 2. Tam masz informacje, ze dzień urlopu to 8 godzin (zawsze), a nie że 4 jak ktoś pracuje na pół etatu.

  • 3 0

 • Dodam tylko że urlop wyliczamy w dniach a udzielamy w godzinach bo zapewne o to Ci chodzi, po prostu jest taki zapis w KP

  • 0 0

 • Nie spowolnienie - idzie 13 Października ! .....

  • 0 0

 • prawo pracy

  trzeba jak najszybciej uproscic zamykajac droge złodziejom...u mnie doba pracy(jest nas 15) trwa26h, przed komputerem 20h toalety niema ,przerw na posiłki nie ma,przerwy rehabilitacyjnej nie ma,nadgodziny(wszelkie wymagania kodeksy pracy do wypłaty nadgodzin sa spełniane) sa wypłacane jako umowa zlecenie-przy 240h miesiecznie pracownik traci ok1000pln miesiecznie tak sie pracuje jako ochrona w fabryce FM w Oliwie...tam jest potrzebny wjazd prokuratury bo IP nic nie kontroluje...najgorsze jest to ze w pracy ludzie wystepuja przeciwko ludziom...a przedstawiciele firmy zatrudniajacej nic o tym moga nie wiedziec..czy ktos pomoze tym schorowanym ludziom......

  • 2 1

 • jaki akwiwalent ludzie

  urlop trza wykorzystywac na maxa

  • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum