• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Czas wypowiedzenia a umowa cywilnoprawna

Wojciech Kawczyński
9 kwietnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (20)

Zleceniodawca, zleceniobiorca czy po prostu pracownik? Niestety nie zawsze relacje z "pracodawcą" reguluje Kodeks pracy. Wynika to z tego, że stosunek zlecenia jest stosunkiem cywilnoprawnym i nie stosuje się do niego przepisów prawa pracy.- Czy będąc zatrudnionym na umowę-zlecenie, zleceniobiorca może wcześniej wypowiedzieć daną umowę? W umowie zawarta jest informacja, iż czas wypowiedzenia wynosi 12 dni, ale nie wiem, czy dotyczy to zleceniobiorcy, czy zleceniodawcy. Tak dokładnie wygląda umowa: Niniejsza umowa obowiązuje od 18.01.2021 do 31.05.2021 roku. W przypadku naruszania postanowień niniejszej umowy przez zleceniobiorcę XYZ może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czas wypowiedzenia wynosi 12 dni - pyta nasz czytelnik.

Porady prawne w serwisie PracaOdpowiedzi na to pytanie udzielił mecenas Wojciech Kawczyński z Kancelarii Prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. w Gdańsku.

Wojciech Kawczyński, radca prawny Wojciech Kawczyński, radca prawny
W opisanej sytuacji, aby ustalić, czy czytelnik jako zleceniobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, należy wziąć pod uwagę:
1. Treść zawartej umowy-zlecenia - przede wszystkim czy i na jakich warunkach strony uregulowały zasady wypowiadania umowy.
2. Przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepis art. 747 k.c.

Wynika to z tego, że stosunek zlecenia jest stosunkiem cywilnoprawnym i nie stosuje się do niego przepisów prawa pracy. Zasadniczo zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów strony mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, jeżeli jego treść nie sprzeciwia się naturze stosunku, ustawie czy zasadom współżycia społecznego. Dotyczy to również ustalenia, która strona może wypowiedzieć umowę, a także terminów wypowiedzenia.

Systematyka postanowień umownych przedstawionych powyżej przez czytelnika wskazuje, że to wyłącznie zleceniodawca uprawniony jest do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia. Na podstawie treści ww. umowy nie sposób określić jednak, do której ze stron odnosi się zapis dot. 12-dniowego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 65 Kodeksu cywilnego w umowach należy badać, jaki jest zgodny zamiar stron, aniżeli opierać się na dosłownym brzmieniu danej klauzuli.

Umowa o dzieło 2022 - dla kogo, ZUS, składkiStąd też czytelnik powinien wziąć pod uwagę, czy w umowie:
1. Znajdują się inne postanowienia odnoszące się do wypowiedzenia umowy.
2. Jeżeli brak innych postanowień, wtedy można byłoby interpretować pkt. 3 umowy w ten sposób, że zgodnym zamiarem stron było umożliwienie wypowiedzenia umowy zarówno zleceniodawcy, jak i czytelnikowi z zachowaniem 12-dniowego okresu wypowiedzenia. Za taką interpretacją ww. zapisów mogłoby przemawiać to, że w umowie wyraźnie wskazano, że tylko zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia - stąd a contrario w przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest możliwe przez obie strony umowy. Mówiąc prostszym językiem - jeżeli w umowie zostało zastrzeżone wyłącznie dla zleceniodawcy uprawnienie do rozwiązania umowy zlecenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, to strony, stosując zapis o długości okresu wypowiedzenia, bez wskazania, czy dotyczy on zleceniodawcy, czy zleceniobiorcy, miały na celu umożliwienie wypowiedzenia umowy każdej ze stron.

Jednocześnie nie można pomijać treści art. 746 Kodeksu cywilnego, który umożliwia zleceniobiorcy wypowiedzenie umowy w każdym czasie i zakazuje zrzekania się uprawnienia do wypowiedzenia umowy, jeżeli następuje ono z ważnego powodu. Przepis ten ma charakter "bezwzględnie obowiązujący", a zatem wszelkie działania mające na celu uniemożliwienie czytelnikowi wypowiedzenia umowy z ważnego powodu będą nieważne.

Podsumowując, należy z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że stosując zapis o 12-dniowym okresie wypowiedzenia, strony zastosowały domniemanie, że dotyczy on zarówno zleceniodawcy, jak i czytelnika. Taka wykładnia wydaje się być racjonalna również biorąc pod uwagę okres trwania umowy - 12-dniowy okres wypowiedzenia powinien zabezpieczać interesy zarówno jednej, jak i drugiej strony w przypadku umowy-zlecenia trwającej zaledwie kilka miesięcy.

O autorze

autor

Wojciech Kawczyński

radca prawny, kancelaria Kawczyński i Kieszkowski

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (20)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum